Phá bỏ độc quyền đường sắt là cấp thiết   Độc quyền kinh doanh cả hệ thống đường sắt, nhưng tổng thu mỗi năm của ngành này chỉ vẻn vẹn 400 tỉ đồng. Nghe vừa buồn lại vừa bực. Đường sắt có sẵn, tàu có sẵn, khách hàng là thị trường 90 triệu dân và […]