Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế   I. Tư vấn về việc xin giấy phép nhập khẩu trang, thiết bị y tế: 1. Các văn bản pháp lý điều chỉnh vấn đề này: + Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 […]

Hồ sơ, trình tự thủ tục và để thực hiện các công việc này tương đối phức tạp cũng như tốn nhiều thời gian, công sức cho các Doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh này. Chúng tôi với chức năng hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ […]

Liên Vận Quốc Tế 3s chuyên tư vấn thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, cung cấp hồ sơ xin cấp  Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước đẩy nhanh việc hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy […]